תפיסת העבודה

הערכה רב מימדית

צוות מובָנים פועל בתפיסה של הערכה רב ממדית.

הערכה כזו:

  • עושה שימוש במגוון כלים (איכותניים וכמותיים).
  • מקבלת מידע ממגוון אוכלוסיות.
  • מתקיימת במספר נקודות זמן.
  • כוללת מהלכי רוחב ומהלכי עומק.
  • כוללת היבטים מעצבים ומסכמים.

הערכה רב ממדית מאפשרת ליצור תמונת מציאות עשירה. תמונה זו מהווה בסיס לדיאלוג מתמשך בין המעריך והלקוח. דיאלוג כזה הינו חיוני על מנת ליצר מהלך הערכה משמעותי, אשר תוצאותיו הינן בנות יישום עבור הלקוח, תוך כדי התהליך וכן בסופו.

רציונאל

תפיסת ההערכה הרב ממדית נובעת מהמציאות הפוסטמודרנית, גישות עדכניות בהערכה.

המציאות הפוסטמודרנית

בעשורים האחרונים, החברה המערבית עוברת מהלך, המשנה את פניה לחלוטין ומכונה "המהפך הפוסטמודרני".

חלק ממאפייני המציאות הפוסטמודרנית הנם: ריבוי נקודות מבט ללא הירארכיה ביניהן, ריבוי קריטריונים לשיפוט והעדר פרוצדורת שיפוט אפריורית, ריבוי נרטיבים והעדר עיקרון מאחד לתיאור או לפרשנות של המציאות, הכרה בחשיבות המכרעת שיש לקונטקסט על תפיסת המציאות וריבוי פרשנויות לגיטימיות למציאות זו.

מאפיינים אלו מציבים אתגרים  בהפעלת תכניות ופרוייקטים, והערכה בתפיסה רב ממדית, נותנת מענה לאתגרים אלו, בין היתר על ידי תיאור תמונת עולם עשירה, הנשענת על נקודות מבט רבות, ולכן, בעלת סיכוי רב להיות רלוונטית ללקוח.  

גישות שתפניות בהערכה

גישות עדכניות בהערכה שמות דגש על המימד השתפני בקשר בין מעריך ולקוח. המימד השתפני מחייב דיאלוג מתמיד ושיתוף בין המעריך והלקוח בשלבי ההערכה השונים.

דיאלוג כזה מסייע ביצירת תמונת מציאות עשירה ורלוונטית ללקוח ועשוי לסייע ללקוח לעשות שימוש יעיל בהערכה ובממצאיה.

לפי גישה זו, המעריך ממלא מקום גם של מנחה, מדריך או מאמן. עבודה בגישה כזו נתרמת מן העושר המושג על ידי הערכה רב ממדית וכן מן המפגשים התכופים בין המעריך והלקוח, המסייעים לעצב את המהלך המוערך ובמקביל את מהלך ההערכה.