מטרות, תוצאות ומה שביניהן

לקוחות הערכה רבים מבקשים לבחון את תוצאות הפרוייקט המוערך. הם מעוניינים לבחון מה קרה בעקבות הפעלת הפרוייקט.
קיימות שתי גישות מרכזיות לבחינת תוצאות: הערכה התלויה במטרות (goal oriented evaluation) וכזו שאינה תלויה במטרות (goal free evaluation).

הערכה שתלויה במטרות מניחה כי יש קשר בין מטרות הפרוייקט ותוצאותיו. הערכה כזו מבקשת לבחון האם ובאיזו מידה הפרוייקט השיג את מטרותיו המוצהרות. לשם כך ההערכה ממפה את מטרות הפרוייקט ובונה כלים אשר יבחנו את מידת השגתן.

הערכה שאינה תלויה במטרות מניחה כי תוצאות הפרוייקט אינן בהכרח קשורות למטרותיו. הערכה כזו מבקשת לבדוק את השפעות הפרוייקט ללא קשר למטרותיו. לשם כך ההערכה בונה כלים אשר יזהו את תוצאות הפרוייקט ורק לאחר מכן בוחנת האם תוצאות אילו קשורות למטרות.

אני מעוניין להרחיב מעט על הקשר בין המטרות והתוצאות. בשתי הגישות קיימת הנחה כי קיימות תוצאות צפויות, הנגזרות ממטרות הפרוייקט, ותוצאות בלתי צפויות, אך הגישות נבדלות זו מזו במשקל אותו הן מייחסות לכל אחת מקבוצות התוצאות, ומכאן גם בהליך המחקרי.

ישנן יתרונות וחסרונות לכל אחת מן הגישות, ולא ניכנס אליהם כאן, אך אני מעדיף את הגישה של הערכה התלויה במטרות. לדעתי, היתרון המרכזי של ההערכה התלויה במטרות, על פני זו שאינה תלויה במטרות הוא העובדה כי הראשונה מניחה שההשפעה שלנו על המציאות איננה אקראית בלבד. אמנם קיים מרכיב אקראי, אך יש לנו כבני אדם "זכות" לתכנן תכניות, להוציאן לפועל ולצפות שמטרות התכניות הללו יושגו.

קיימים מודלים שונים הבוחנים את הקשר הזה בין מטרות ותוצאות, ביניהם המודל הלוגי* ומודל ה **CIPP. המשותף למודלים הללו ולעוד אחרים היא העובדה כי הם מניחים כי מתקיים רצף פעולות רציונאלי בדרך בין המטרות והתוצאות.

מודל ה CIPP למשל מניח את קיומו של הרצף הבא:

מטרות – תכנון – ביצוע – תוצאות

לאחר שהוגדרו מטרות הפרוייקט, יש לתכנן תכנית אשר תסייע להשיג מטרות אילו – תכנון הפרוייקט. לאחר שהושלם התכנון, יש לבצע את התכנית, מתוך הנחה כי ביצוע התכנית כראוי יביא לתוצאות – תוצאות אילו אמורות להיות, בין היתר, מטרות הפרוייקט המושגות.

רצף זה מניח כי ניתן לכוון את מעשינו – אם נבנה תכנית מתאימה ונוציא אותה לפועל באופן מתאים אנו עשויים להשיג את מטרות הפרוייקט – הדרך חשובה להשגת המטרה!

על מנת לסייע לעצב את הפרוייקט, לבחון את תוצאותיו, להבין את הסיבות לתוצאות אילו ולקבל החלטות לעתיד, חשוב שההערכה לא תסתפק בבחינת המטרות והתוצאות, אלא תבחן את כל הרצף ביניהן.

חשוב שההערכה תשאל מהן מטרות הפרוייקט, מהי התכנית שנגזרה ממנו, איך יצאה תכנית זו לפעול ומהן התוצאות.

להתראות,
ארי

* על המודל הלוגי ניתן לקרוא ב- http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.html
** על מודל ה CIPP ניתן לקרוא ב- http://www.wmich.edu/evalctr/checklists/cippchecklist.htm

לא כל מה שניתן להעריך ראוי להערכה
     ולא כל מה שראוי להעריך ניתן להערכה *

* תרגום חפשי של משפט מאת אלברט אינשטיין